Aladdin – Čistička vzduchu

18 390

DESIGN GIACOMO FAVA
Materiál: Keramika – ruční výroba v oblasti Deruta

Barva: červená / černá / žlutá / bílá / modrá
-Doporučená velikost místnosti do 48 m3
-Filtr EPA E12 zachytí částice do 0,3 mikrometru -Ionizátor generující vysokou hustotu negativních iontů
-Inteligentní snímač s automatickou analýzou kvality vzduchu
-Kombinovaná funkce mezi EPA a ionizátorem detekuje a zachycuje částice, které jsou stokrát menší než PM 2,5
-Odstraňuje až 99,5% bakterií a virů ve vzduchu -Provoz v automatickém i manuálním režimu
-Elektronická indikace znečištění

Obsah:

  • Popis
  • Varování
  • Provoz
  • Údržba

Popis:

I ve vaší domácnosti se mohou hromadit znečisťující látky. Bakterie, plísně, roztoči a nejrůznější neviditelní nepřátelé ohrožují vaše zdraví a často způsobují alergie, chřipku a astma. Čistička vzduchu ALADDIN detekuje a zachycuje všechny částice znečisťujících látek a přečištěný vzduch vypouští zpět do místnosti. Čistička napodobuje chemický proces čištění vzduchu, který přirozeně probíhá v naší atmosféře. Je vybavena ionizátorem, který vytváří negativní ionty ve vysoké hustotě, ale také vysoce technologicky pokročilým EPA filtrem, jenž zachytí i ty nejmenší částice, a vytváří tak ideální prostředí pro naše děti. Inteligentní senzor neustále monitoruje kvalitu vzduchu v reálném čase a automaticky spouští a vypíná čištění. Proces čištění lze upravit a nastavit na 4 různé rychlosti pomocí dotykového ovládání.

Varování:


Děti a nezkušené či zdravotně postižené osoby by měly spotřebič používat pouze pod dohledem dospělých. Při připojení spotřebiče do elektrické sítě se ujistěte, že je zásuvka uzemněná, a zkontrolujte, zda hodnoty napětí odpovídají hodnotám, které jsou uvedeny na typovém štítku na spodní straně spotřebiče. Před zahájením jakýchkoli úkonů (čištění, údržba) musí být čistička vzduchu odpojena od napětí (elektrické sítě). V případě pádu či rozbití (poškození keramického obalu) musí být spotřebič okamžitě odpojen od napájení z elektrické sítě a nesmíte se dotýkat jeho obnažených elektrických částí. Před prvním zahájením provozu si pozorně přečtěte všechny následující pokyny.

VAROVÁNÍ: Tento produkt je vyroben z keramiky, a proto vyžaduje opatrné zacházení. Koncovku napájení zasuňte do zásuvky až na doraz. Nečistěte spotřebič mokrou prachovkou či jiným vlhkým hadříkem. Nevkládejte do něj kovové předměty. Nedotýkejte se spotřebiče mokrýma rukama. Udržujte spotřebič mimo stříkající vodu a vlhkost. Při údržbě (čištění) odpojte čističku vzduchu z napájení elektrické energie. Spotřebič nepoužívejte na místech, kde může vytéct voda (v blízkosti umyvadel apod.). Nepoužívejte v blízkosti zdrojů tepla (např. u sporáků, radiátorů…). Na čističku vzduchu nepoužívejte agresivní produkty, alkohol, insekticidy atd. Spotřebič nepoužívejte v prostředí s hořlavými nebo agresivními plyny. Při odpojování spotřebiče z elektrické sítě netahejte za kabel, ale držte pevně koncovku a vytáhněte ze zásuvky. Pokud se napájecí kabel poškodí, nechte jej opravit pouze kvalifikovaným personálem.

Provoz:

Po připojení spotřebiče k elektrické síti se spotřebič aktivuje v automatickém režimu. Začne probíhat první fáze nastavení, která může trvat i několik hodin. Poté senzor kvality vzduchu detekuje zjištěné hodnoty, které čistička vzduchu indikuje prostřednictvím čtyř různých barev na kruhovém LED indikátoru:

Červená – špatný vzduch

Oranžová – průměrný vzduch

Modrá – téměř čistý vzduch

Bílá – čistý vzduch

V závislosti na zjištěné kvalitě vzduchu se nastaví rychlost ventilátoru (proudění vzduchu) a aktivuje se ionizátor.

MANUÁLNÍ REŽIM:

Pokud podržíte tlačítko ON déle než 3 sekundy, automaticky se dostanete do režimu manuálního ovládání čističky vzduchu, kdy je ventilátor a ionizátor vždy zapnut bez ohledu na zjištěnou kvalitu vzduchu. Je možné měnit rychlost ventilátoru stisknutím tlačítka ON, přičemž každý impuls odpovídá změně rychlosti o jeden stupeň. Rychlost je indikována pomocí čtyř LED diod bezprostředně vedle tlačítka ON. Senzor nadále hodnotí kvalitu vzduchu. V závislosti na tom, co je detekováno, senzor signalizuje kvalitu vzduchu pomocí barvy na kruhovém LED indikátoru. Po 10 hodinách provozu od posledního manuálního nastavení se čistička vzduchu automaticky vrací do automatického režimu.

NOČNÍ REŽIM:

Aby bylo možné využívat výhody ionizátoru během spánku, je možné zprovoznit noční režim, který nastavíte v „MANUÁLNÍM REŽIMU“. V něm nastavte první stupeň rychlosti ventilátoru. Po deseti hodinách provozu v manuálním režimu se spotřebič sám vrátí do automatického režimu.

Údržba:

Správná a pravidelná údržba zaručuje optimální fungování produktu. Doporučujeme proto každoročně vyměňovat filtr EPA podle níže uvedeného postupu.

VÝMĚNA FILTRU EPA:

Při výměně EPA filtru nejdříve odpojte spotřebič z napájení elektrické energie. Otočte jej a pomocí nástroje nebo špičky nože odstraňte prostřední kryt upevněný magnety, který je umístěný na spodní části spotřebiče. Viz obr. 1. Vyjměte kruhový filtr EPA a nahraďte jej filtrem stejného typu. Následně vraťte spodní kryt na původní místo a zařízení znovu připojte k napájení.

Symbol na výrobku nebo na jeho obalu znamená, že s tímto výrobkem nesmí být nakládáno jako s domácím odpadem. Místo toho musí být předán na příslušné sběrné místo, které je určeno k recyklaci elektrických a elektronických zařízení. Zajištěním správné likvidace tohoto produktu pomůžete zabránit možným negativním následkům pro životní prostředí a lidské zdraví, které by jinak mohly být způsobeny nesprávným nakládáním s tímto produktem. Podrobnější informace o recyklaci tohoto produktu vám poskytne místní městský úřad, služby pro likvidaci domácího odpadu nebo obchod, kde jste produkt zakoupili. Tento spotřebič je označený v souladu s evropskou směrnicí 2012/19/ES o odpadních elektrických a elektronických zařízeních (WEEE).

Další informace

Barva

Černá, Bílá, Červená, Modrá, Žlutá

Katalogové číslo: - Kategorie: ,

Mohlo by se Vám líbit…